Algemene voorwaarden


ONZE VERKOOPSVOORWAARDEN

OPGELET: Deze verkoopsvoorwaarden zijn een specifieke aanvulling op onze Algemene Voorwaarden en doen hier in principe geen afbreuk aan.


1/ Enkele begrippen ..


Er is sprake van een ‘Verkoopovereenkomst’ zodra wij ons ertoe verbinden de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper in ruil voor de betaling van de afgesproken prijs.

Zodra je in het kader van onze webshop met ons een contractuele relatie van welke aard dan ook aangaat, beschouwen we jou als ‘koper’. Dit ongeacht je de aankoop als consument (B2C) of in het kader van een professionele activiteit (B2B) plaatst. Iedere “natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen” geniet als ‘consument’ bijkomende rechten in deze overeenkomst.

We richten onze online-verkoop uitdrukkelijk enkel tot de Belgische markt. Het is niet toegestaan om de producten op onze website aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen.


2/ Het aanbod?


Onze productaanbod op de website is een uitnodiging aan de koper om een bod te plaatsen. Wij maken hiermee zeker geen bindend aanbod ten aanzien van de koper en kunnen slechts leveren zolang de voorraad strekt. Het is mogelijk dat er specifieke voorwaarden op onze producten of diensten van toepassing zijn, maar deze worden steeds uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd.
Wij plaatsen al onze aanbiedingen steeds met de grootste zorg online en besteden hierbij speciale aandacht aan voldoende en juiste informatie over de eigenschappen van onze producten. De technische beschrijvingen en foto’s ter illustratie zijn steeds gebaseerd op de gegevens zoals meegedeeld door onze partners en leveranciers. Het is mogelijk dat de producten bij levering verschillen kennen met betrekking tot niet-substantiële elementen, zoals de kleur, formaat, het gewicht. Neem gerust contact op als je meer informatie rond een product wenst.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. Voor aankopen binnen het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit kunnen we de prijs exclusief BTW en andere taksen aanduiden. De kosten van levering en/of eventuele installatie zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs en worden steeds apart vermeld.

We kunnen onze prijzen op elk moment wijzigen, maar gebruiken uiteraard enkel de prijs zoals die op de site aangegeven stond op het moment van uw bestelling. Prijswijzigingen die het gevolg zijn van een verandering in de btw-tarieven worden wel aan de klant aangerekend.

Wij behouden ons het recht voor om fouten te maken. Indien een aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout, zijn wij hier niet door gebonden. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door KITCHENHEAVEN worden gecorrigeerd.

Voor meer specifieke producten die niet in ons online aanbod vermeld staan kan de koper steeds navraag doen waarbij we mogelijks een individuele offerte opstellen. Een dergelijke op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op dit offerte-aanbod en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien.


3/ Vanaf wanneer is er een overeenkomst?


Zodra jouw keuze gemaakt is bevestig je jouw bod door de laatste stappen van onze ordermethode te vervolledigen. Een bod is bindend ten aanzien van de koper. Vervolgens bevestigen wij jouw aankopen door een orderbevestiging via email naar het door jou opgegeven email-adres te sturen. Deze orderbevestiging betekent de totstandkoming van de overeenkomst. Wij kunnen tot vijftien (15) dagen na het order een bevestiging versturen.

Wij kunnen steeds beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring de productorder weigeren. In dat geval zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald. De koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd informeren we jou hierover binnen de dertig (30) dagen na bevestiging, en stellen we jou een vervangend product voor. Uiteraard ben je als koper niet verplicht om hiermee akkoord te gaan en kan je de overeenkomst zonder kosten laten ontbinden. In dat geval betalen we alle door de koper reeds betaalde bedragen spoedig terug, zijnde binnen 14 kalenderdagen nadat de koper zijn beslissing aan ons heeft kenbaar gemaakt. De koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.
Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. KITCHENHEAVEN kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Alle partijen erkennen en bevestigen dat een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening geen essentiële bewijsvereiste is.


4/ Betaling


Elke betaling wordt in principe direct afgehandeld, namelijk op het moment waar het order door de koper wordt geplaatst door middel van een elektronische betaling. Online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald. Bijgevolg worden volgende (krediet)kaarten geaccepteerd: Visa, Mastercard, Mister Cash/Bancontact, Maestro.

KITCHENHEAVEN neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren. De voornaamste bezorgdheden zijn verlies of diefstal van uw identiteits- of financiële gegevens. Het gebruik van boven vermelde erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers verschaft deze noodzakelijke zekerheden. Het beveiligde systeem van Ingenico (vroeger: Ogone) staat in voor de verdere verwerking van de betaling. Dit gesloten beveiligingssysteem verwerkt uw bankgegevens steeds op versleutelde manier. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.

In afwijking van dit principe kan de koper ook een betalingsmiddel kiezen dat omwille van haar aard geen onmiddellijke betaling inhoudt. In dat geval heeft de koper een betalingstermijn van 14 dagen na orderbevestiging. Indien de koper niet binnen de gestelde betalingstermijnen handelt, is hij automatisch en van rechtswege in gebreke. KITCHENHEAVEN zal bijgevolg op het openstaande bedrag een rente aanrekenen ter hoogte van de wettelijke interestvoet. Deze rente is verschuldigd gedurende de periode tussen het aflopen van de betalingstermijn en de volledige betaling van het openstaande bedrag. Daarenboven kan KITCHENHEAVEN alle (buiten)gerechtelijke kosten ten gevolge van de niet-betaling terug vorderen van de koper. Deze bijkomende kosten vallen bijgevolg onder volledige betaling.

Wij hoeven onze verdere leveringsverplichtingen niet na te komen indien wij nog geen volledige betaling hebben ontvangen. Zodra dit wel het geval is zullen wij onmiddellijk in actie treden. KITCHENHEAVEN behoudt sowieso de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Indien het een verkoop in het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit (B2B) betreft, kan de koper aan factuur aanvragen. 

 

5/ Levering


Wij werken iedere bestelling steeds met de grootste zorgvuldigheid af, in principe binnen een redelijke termijn tenzij er sprake is van een afwijkende leveringstermijn. De meegedeelde leveringstermijnen hebben slechts een indicatieve waarde en geven enkel in geval van grove tekortkomingen aanleiding tot enige rechten. De klant kan er op vertrouwen dat de levering niet later dan dertig (30) dagen na de orderbevestiging plaats vindt. De leveringstermijn vangt pas aan vanaf ontvangst van de volledige betaling.

Het is mogelijk dat een besteld product tijdelijk niet meer in voorraad is of niet leverbaar binnen de gehanteerde leveringstermijn. In dat geval brengen we jou binnen 15 dagen na de orderplaatsing op de hoogte en delen we de nieuwe leveringstermijn mee die de oorspronkelijke maximumtermijn kan overschrijden. Indien we er niet in slagen de goederen binnen de laatst toegestane aanvullende termijn te leveren heb je als consument het recht om deze overeenkomst te beëindigen. In geval van beëindiging betalen wij spoedig het bedrag dat de consument reeds betaald heeft terug, uiterlijk binnen de 14 dagen na ontbinding.

Wij maken gebruik van externe, derde partijen (GLS, DPD) voor de levering van onze producten, hetgeen invloed kan hebben op de levering. KITCHENHEAVEN kan geen verantwoordelijkheid nemen voor leveringen die te laat komen of verloren raken door deze derde partijen of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Wij beloven jou wel te helpen bij de instelling van het onderzoek bij de vervoerder indien niet er niet tijdig geleverd kan worden. Gedurende de periode van onderzoek kunnen we niet overgaan tot terugbetaling of een andere verzending.

De levering vindt plaats op het door de koper tijdens de bestelling aangegeven adres. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om alle maatregelen te treffen die de levering mogelijk maken. KITCHENHEAVEN draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot het moment van levering. De koper is verantwoordelijk zodra hij, of een door hem aangewezen derde partij, de bestelde goederen of diensten in ontvangst neemt.

Wij kunnen in verscheidene leveringsmethoden voorzien. Indien de koper voor een leveringsmethode heeft gekozen die achteraf niet mogelijk blijkt zullen wij dit duidelijk binnen de 15 dagen na het plaatsen van het order communiceren en een alternatieve leveringsmethode voorstellen. Indien de alternatieve leveringsmethode duurder is dan de oorspronkelijk gekozen leveringsmethode zal dit aan de koper worden aangerekend. De koper heeft geen recht om de overeenkomst te beëindigen indien zijn gekozen leveringsmethode niet mogelijk is.

 

6/ Gebreken en klachten


Wij hebben alleen maar baat bij tevreden klanten maar toch kan het zijn dat klanten niet tevreden zijn van hun geleverde order. In dat geval winnen wij uw tevredenheid graag terug door volgende garantieregeling. Deze garantieregeling is slechts van toepassing voor zover aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt en is volledig conform de wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek. Deze wettelijke garantieplicht doet uiteraard geen afbreuk aan enige conventionele en commerciële garanties die van toepassing zijn op specifieke producten.

Zodra je de producten ontvangt verwachten wij van jou dat je de levering grondig controleert. Indien je een zichtbaar gebrek aan het product of de levering merkt kan je hierover steeds een klacht indienen. Een zichtbaar gebrek is een gebrek dat waarneembaar en/of reproduceerbaar is. De koper moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan de verkoper, binnen de zeven (7) dagen na levering aan de koper of een door de koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de koper om deze communicatie voldoende te motiveren, waar mogelijk door middel van alle technische middelen ter beschikking.

De koper heeft vervolgens een recht op herstel maar hiervoor moeten de producten eerst naar ons worden teruggestuurd. De producten worden steeds teruggestuurd op kosten en risico van de koper. KITCHENHEAVEN raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen 7 kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de koper niet gerechtigd de producten terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. KITCHENHEAVEN is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de reparatie of vervanging voor de koper niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

Teruggestuurde producten moeten steeds in originele staat zijn, inclusief in hun verpakking, accessoires en documentatie. Iedere tekortkoming aan deze verplichting verhoudingsgewijs verminderd worden van de terugbetaling. De garantieplicht wordt beperkt in geval van normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, schade door onoordeelkundig of ander dan normaal gebruik, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse andere nalatigheden.

Indien aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan is en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. KITCHENHEAVEN is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren, en/of op impliciet of expliciet verzoek en kosten van de Koper, deze artikelen aan de Koper terug te zenden.

Indien wij om een of andere reden toch gehouden zijn om schade die de koper heeft geleden te vergoeden, zal onze aansprakelijkheid nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Wij zijn enkel aansprakelijk voor de ons toerekenbare zware of herhaaldelijke contractuele of buitencontractuele tekortkomingen.


7/ herroepingsrecht


Iedere consument-koper beschikt daarenboven in principe over een herroepingsrecht waardoor de consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog beslissen dat hij niet akkoord gaat met de aankoop. De consument kan dit doen zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete. De consument kan zijn herroepingsrecht enkel gebruiken indien hij voldoet aan de onderstaande voorwaarden.

In de eerste plaats moet hij KITCHENHEAVEN spoedig inlichten van zijn beslissing. Dit moet uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk. Hierbij is het aan de consument om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Gebruik hierbij ons modelformulier zodat je zeker geen informatie vergeet. Bijgevolg zal de consument volgende gegevens duidelijk moeten meedelen aan KITCHENHEAVEN;
- De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
- Naam en adres van de consument;
- Handtekening van de consument;
Nadat hij KITCHENHEAVEN op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing moet de consument spoedig de producten terug te sturen naar KITCHENHEAVEN, en dit uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slecht door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de consument alle kosten en risico van de terugzending dragen.

Een correct gebruik van het herroepingsrecht betekent dat wij alle betaalde bedragen spoedig terugbetalen, binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de terugzending. Eventuele kosten van installatie en alle bijkomende leveringskosten indien gekozen werd voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze zoals aangeboden door KITCHENHEAVEN worden niet terug betaald.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de consument hiervoor verantwoordelijk zijn. KITCHENHEAVEN is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.
Indien de consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de consument, voor eigen rekening en risico van de consument. KITCHENHEAVEN verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan consument.

De consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen;
- de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht);
- de levering van goederen met een beperkte houdbaarheid of goederen die snel bederven (Artikel VI.53.4° Wetboek Economisch Recht);
- de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht);
- de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht);
- de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft (Artikel VI.53.7° Wetboek Economisch Recht)
Ter verduidelijking; ‘Volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen’ zijn goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument koper.

 

8/ Wat in geval van overmacht?


Indien KITCHENHEAVEN door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is KITCHENHEAVEN niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen en zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
9/ Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Belgische recht uitsluitend van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van KITCHENHEAVEN, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement waar KITCHENHEAVEN haar maatschappelijke zetel heeft. Dit behoudens het bestaan van een dwingende wetsbepaling die uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
In navolging van Europese regelgeving voorziet KITCHENHEAVEN ook in Online Dispute Resolution (ODR). Voor meer informatie over ODR kan u terecht op http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm


We hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen zonder dat dit een impact heeft op de lopende orders.


© 2014 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement, cookiestatement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
Met dit modelformulier helpen we jou op eenvoudige wijze gebruik te maken van jouw herroepingsrecht. Hou rekening met het feit dat herroeping niet in alle gevallen mogelijk is en dat jij als koper aansprakelijk blijft voor substantiële waardeverminderingen aan de producten. Dit formulier dus alleen terugsturen als je de overeenkomst wil herroepen.
  Gericht aan:

 Elogistics

  Georges Ottenbourgsstraat 4 bus 1.02
  3500 HASSELT
  e-mail: Elogistics@telenet.be

Contactgegevens consument (hierna “ik”):

Naam en voornaam:
Straat – huisnummer:
Gemeente:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Deze goederen en/of diensten werden besteld op ../../..., en Ontvangen op ../../....
Ik verklaar dit formulier op een nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en volledige wijze te hebben ingevuld.

Handtekening van consument(en) (**)      Datum ../../....


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. (**) alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend
 

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ontvang 10% korting op uw bestelling.